nokuti tiri parwendo

Get Adobe Flash player

Songbook

Kune Mvura

 

Kune mvura yehupenyu
Kune mufudzi wakanaka
Kune mvura inozorodza
Huya iwe wadaidzwa

Waparidzwa shoko rake Jesu
Wadaidzirwa uponeswe
Usanonoke usanyengedzwe
Dzoka umutevere Jesu

Waparidzirwa shoko dzvene
Wadaidzirwa zveupenyu
Minyengetero yavatsvene
Dzoka umutevere Jesu